ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ


ရခုိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ႏိုင္ငံတကာျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ ျပည့္တြင္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လူအခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ ဆရာမႀကီး ေဒါက္တာေဒၚသန္းႏြဲ႕မွ လာေရာက္ ေဆြးေႏြးေပးခဲ့ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္မွ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ အရာရွိမ်ား၊ တရားေရးဌာနမွ ဥပေဒအရာရွိမ်ား၊ တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ လူမႈ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ သက္ေရာက္ၾကပါသည္။