ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ Paralegal Training