ဒဂံုတကၠသိုလ္ ဥပေဒက်ာင္းသား/သူမ်ားအား ဥပေဒအျမင္ဖြင့္သင္တန္းပို႔ခ်ေပးေနျခင္း


ဒဂံုတကၠသိုလ္၊ ဥပေဒေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို ဥပေဒအျမင္ဖြင့္ သင္းတန္းျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၊ ထိုသင္တန္းတြင္ ဥပေဒအေျခခံ သိေကာင္းစရာမ်ားအျပင္ တရားရံုးအဆင့္ဆင့္တြင္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္မ်ားကို မွ်ေဝေပးခဲ့ပါသည္။