ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈဆိုင္ရာ ေကာင္းစဥ္ျဖင့္ Panel Discussion စကားဝိုင္း (ရခုိင္ျပည္နယ္)


LCM မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ေလ်ာ့ခ်ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲကို (၂၉.၈.၂၀၁၆) ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး တရားေရးဌာနမွ အရာရွိမ်ား၊ အေထြေေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အေျချပဳ အရပ္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံေရွ႕ေနမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနၿပီး ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္မ်ားရရွိေအာင္ မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္ႏွင့္ ထိုသို႔ ဥပေဒအကာအကြယ္မ်ားကို ရွရိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၾကရာတြင္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး တက္ေရာက္လာသည့္ Stakeholders မ်ားမွ သိရွိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲကို နံနက္ (၉း၀၀) နာရီမွ ညေန (၅း၀၀) နာရီထိ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။