Care Myanmar မွ လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ


ဥပေဒေရးရာကုစားေရးျမန္မာ၏ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Care Myanmar မွ လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္မ်ားကို ဥပေဒဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ လုပ္ငန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သိသင့္ သိထိုက္ေသာ ဥပေဒဆိုင္ရာ ျပငွားန္ခ်က္မ်ား၊ အျခား ဥပေဒေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲကို (၂.၂.၂၀၁၅) မွ (၄.၂.၂၀၁၅) ရက္ေန႔အထိ (၃) ရက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။