ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ တာဆီးေရးႏွင့္ ဥပေဒအကာအကြယ္မ်ား ဆိုင္ရာအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ


ဥပေဒေရးရာ ကုစားေရးျမန္မာမွ ဦးစီးၿပီး အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒအကာအကြယ္ ရရွိေရးမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို (၂၂.၈.၂၀၁၅) ခုနွစ္တြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထုိအလုပ္ရံုးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တရားေရးေလာကမွ တရားသူႀကီးမ်ား၊ ဥပေဒအရာရွိမ်ား၊ ျပည္သူ႕ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲအရာရွိမ်ား၊ လူကုန္ကူးတာဆီးေရးမွ တာဝန္ရွိ အရာရွိမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးေရးရာႏွင့္ မိခင္ႏွင့္ခေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရးမွ တာဝန္ခံမ်ား၊ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားအေျချပဳ Paralegal မ်ား တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေတြ႕ႀကံဳခံစားေနရသည့္ အခက္ခဲမ်ား၊ မလံုျခံဳမႈမ်ားႏွင့္ တရားဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ရရွိႏိုင္ရန္ တားဆီးထားသည္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ဥပေဒေရးရာ ကုစားေရးအဖြဲ႕ျမန္မာသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ဥပေဒအျမင္ဖြင့္သင္တန္းမ်ား၊ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳ (Paralegal) သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အမႈမ်ားကို (အခမဲ့) လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို (၂၀၁၄) ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ေဒသခံ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါသည္။